Structura

Postoronca Sveatoslav

     Director adjunct pe probleme de ştiinţe

     E-mail

     CV_rom

     CV_rus

    CV_eng

     Link IBN:

     Link Google Scholar:

 

Domeniul de cercetare

Cercetări în domeniul sistemelor și rețelelor electroenergetice, în special în baza concepției de generare distribuită, Surse de energie regenerabilă, Eficiență energetică.

Publicații
Proiecte
 1. POSTORONCĂ, Sv.; BERZAN, V.; ERMURACHI, Iu. Aanaliza regimului de funcţionare a generatorului asincron cu auto exitație capacitivă.  In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 36-46. ISSN 1857-0070.
 1. BERZAN, V.; TIRŞU, M.; POSTORONCĂ, Sv. Stabilizator  de  tensiune a generatorului asincron cu turaţii joase. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 47-53. ISSN 1857-0070.
 1. POSTORONCĂ, Sv.; BÎRLĂDEAN, Al.; BERZAN, V.; TÎRŞU, V.; ERMURACHI, Iu. Zonele de excitaţie capacitivă stabilă a maşinilor asincrone tipice în regim de generare. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 7-17. ISSN 1857-0070.
 1. SAINSUS, Iu.; RAILEAN, S.; ROTARU, An.; CONEV, Al.; RUSSEV, Iu.; POSTORONCĂ, Sv.; ŞCERBII, D. Dispozitiv terapeutic cu unde milimetrice atermice în baza tehnologiei cu benzi paralele. In: Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Editia 1, 7-8 July 2011, Chiținău. Technical University of Moldova, 2011, pp. 313-316. ISBN 978-9975-66-239-0.
 1. PAŢIUC, V.; BERZAN, V.; ANISIMOV, V.; CABAC, S.; POSTORONCĂ, Sv. Unele particularităţi ale transmisiei prin liniile lungi de curent alternativ a puterii active. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 24-37. ISSN 1857-0070.
 1. POSTORONCĂ, Sv.; VIERU, D. Calcularea regimului tranzitoriu în circuitul cu sarcini distribuite de tip RL şi RC. In: Inginerie agrară şi transport auto, Materialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”. Vol.45, 12-13 noiembrie 2015, Chișinău. Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2015, pp. 381-385. ISBN 978-9975-64-276-7.
 1. BERZAN, V.; POSTORONCĂ, Sv.; VIERU, D.; TINTIUC, Iu. O tratare generalizată a procedurii de calcul a regimului permanent şi tranzitoriu a reţelei de distribuţie. In: Problemele Energeticii Regionale. 2015, nr. 3(29), pp. 25-31. ISSN 1857-0070. CZU : 621.311.016.
 1. TÎRȘU, M.; POSTORONCĂ, Sv.; MARTNOS, I. Posibilități de creștere a eficienței energetice în clădiri. Conference SIELMEN October 2015, Proceedings of the 10th International Conference on Electromechanical and Power Systems, Craiova – Chișinău, ISBN 978-606-567-284-0.
 1. POSTORONCĂ, Sv. Model de calcul a regimurilor staționar și tranzitoriu la interconexiunea a două sisteme cu goluri în valori de frecvență. Teze la a 69-a Conferință Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 23 noiembrie, 2016. Chișinău, 2016, Ch.: Proceedings UASM. –pp.88-90. ISBN 978-9975-64-281-1.
 1. BERZAN, V.; ERMURACHI, Iu.; POSTORONCĂ, Sv.; COCIU, R. Micro-inverter for photovoltaic modules. 2016 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE), Iași, România, ISBN:978-1-5090-6130-3, DOI: 10.1109/ICEPE.2016.7781415.
 1. SPEIAN, Au.; POSTORONCĂ, Sv. Panouri publicitare led cu caracteristici sporite de prezentare a informaţiei vizuale şi consum redus de energie electrică. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 63-67. ISBN 978-9975-4123-5-3. CZU: 620.92.
 1. TÎRȘU, M.; BERZAN, V.; ANISIMOV, V.; POSTORONCĂ, Sv. Metodă de stocare a energiei din surse regenerabile. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția III, 29 septembrie - 1 octombrie 2016, Chișinău. Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2016, pp. 562-565. ISBN 978-9975-4123-5-3.
 1. BÎCOVA, E.; BERZAN, V.; POSTORONCĂ, Sv. Prognoza structurii balanței petrolului, cărbunelui și a gazului natural în Republica Moldova până în 2020. pp. 387-390. Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 26-28 noiembrie, 2015. Chișinău, 2016, vol. 1, pp. 387-390. ISBN 978-9975-45-440-7. ISBN 978-9975-45-441-4 (Vol.1). http://repository.utm.md/handle/5014/873, 2016
 1. BERZAN, V.; ERMURACHI, Iu.; POSTORONCĂ ; Sv. Power Supply Technology for Consumers by Smart Connection to the Medium Voltage Network : Proceedings of WEC Central & Eastern Europe Regional Energy Forum 13th Edition – FOREN 2016. “Safe and Sustainable Energy for the Region”. 12-16 July. Costinesti, România.
 1. TÎRȘU, M.; POSTORONCĂ, Sv. The potential of micro grids concept implementation in the Republic of Moldova. Conference SIELMEN October 2017, Proceedings of the 10th International Conference on Electromechanical and Power Systems, Iasi – Chisinau, ISBN:978-1-5386-1847-9, DOI: 10.1109/SIELMEN.2017.8123343
 1.  COLESNIC, I.; ANISIMOV, V.; POSTORONCĂ, Sv.;  ANISIMOV, V. Reducerea consumului de energie electrică la protecția catodică pentru fortificarea pilonilor de beton. http://repository.utm.md/handle/5014/7204, 2017,
 1. POSTORONCĂ, Sv. Microrețelele ca soluție pentru creșterea fezabilității aprovizionării consumatorilor cu energie electrică. Culegere de lucrări ale celei de-a 70-a Conferință a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 15-29 martie 2017, Secția Electrificarea și automatizarea mediului rural.
 1. POSTORONCĂ, Sv. Suportul științific pentru dezvoltarea complexului energetic în Republica Moldova. Proceedings of the Conference "Stiinta moderna si energia", SME-2017, Edition XXXVI, 18-19 of May, 2017, Cluj-Napoca, România.
 1. POSTORONCĂ, Sv., TÎRȘU M., LUPU M. Impactul sistemelor de încălzire centralizată şi individuală în clădirile cu multe apartamente asupra ecologiei. Studiu de caz pentru municipiul Chişinău. Problemele energeticii regionale. Institutul de Energetică, Chișinău Republica Moldova. 2019, nr.43, -p.p.48-63. ISSN 1857-0070. http://www.ie.asm.md.
 1. POSTORONCĂ, Sv. Tendințe în evoluția infrastructurii sistemelor de alimentare cu energie electrică. Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 26-29 martie 2019: [în 2 vol.] / Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019 – p.p. 60/63.  ISBN 978-9975-45-587-9. https://utm.md/wp-content/uploads/2019/06/2_Sectia_EIE.pdf.
 1.  OCLANSCHI, Gh.; POSTORONCĂ, Sv. Eficientizarea funcționării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică prin micșorarea temperaturii agentului termic în conducta retur. Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 26-29 martie 2019: [în 2 vol.] / Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019 – p.p. 60/63.  ISBN 978-9975-45-587-9. https://utm.md/wp-content/uploads/2019/06/2_Sectia_EIE.pdf.
 1. POSTORONCĂ, Sv. Aspecte tehnice importante privind funcționarea microrețelelor electroenergetice. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Volumul I, 1-3 aprilie 2020, Chișinău. Republica Moldova: 2020, pp. 97-100. ISBN 978-9975-45-632-6.
 1.  ПОСТОРОНКЭ, Св. О некоторых технических особенностях распределенной генерации. Н 76 Новые технологии в учебном процессе и производстве: Материалы XVIII Международной научно-технической конференции./ Под ред. Бакулиной А.А. – Рязань: pp. 408-411. Ряз. ин-т (филиал) Моск. пол. ун-та, –2020. – 604 с., ил.

Bazele teoretice a eficientizării complexului energetic şi asigurării securităţii energetice. Cod: 06.409.001F. În calitate de executant. Perioada 2006-2010. Proiect naţional. Institutul de Energetică. Director de proiect dr.hab., acad., Vitalie Postolati. Elaborarea şi argumentarea concepţiilor, metodelor şi a modelelor matematice pentru formularea deciziilor privind asigurarea funcţionării eficiente a complexului energetic, majorării securităţii energetice şi utilizării raţionale a resurselor energetice.  

Modele, metode de calcul şi analiză întru promovarea dezvoltării durabile a complexului energetic şi sporirii securităţii energetice. Cod: 11.817.06.01F. În calitate de executant. Perioada 2011-2014. Proiect naţional. Institutul de Energetică. Director de proiect dr.hab., Vladimir Berzan. Obiectivele Proiectului: 1) Elaborarea şi argumentarea concepţiei de întărire a legăturilor cu sistemele energetice a ţărilor vecine; 2) Determinarea variantelor rezonabile de  dezvoltare a legăturilor inter-sistemice şi intra-sistemice de tensiune înaltă cu evaluarea eficienţei utilizării componentelor inovative pentru reţelele de tipul  „Smart grid”, inclusiv a liniilor de tip LEDA, compacte cu multe  circuite  şi  echipamentelor de tip FACTS - controller. 3) Elaborare soluţii de diminuare a impactului nefavorabil asupra reţelelor electrice a surselor de energie regenerabilă. 4) Estimarea impactului ameninţărilor externe şi interne asupra  sporirii securităţii energetice a ţării şi elaborare recomandări de diminuare a riscurilor provocate de aceste ameninţări.

Elaborarea mecanismelor  de sporire a securităţii energetice a ţării bazate pe promovarea tehnologiilor energetice adaptive. Cod 15.817.03.01F. În calitate de executant. Perioada 2014-2019. Proiect naţional. Institutul de Energetică. Director de proiect dr.hab., Vladimir Berzan. Cercetări referitor la funcţionarea sistemului electroenergetic naţional şi identificarea oportunităţilor de dezvoltare din punct de vedere tehnologic şi ingineresc.

Controlul fluxului de putere activă şi reactivă în reţelele electrice de distribuţie ale oraşelor, bazate pe conceptul de Smart Grid folosind transformatoare cu rapel comutabile după faze (CONFLUX). Cod 17.80013.5807.06/UA. În calitate de executant. Perioada 2017-2018. Proiect bilateral Moldova-Ucraina. Institutul de Energetică. Director de proiect dr., Dmitrii Zaiţev. Pentru reţelele de distribuţie a energiei electrice, în baza unui model în mediul Matlab/Simulink, a fost testat modelul structural al transformatorului cu rapel, preconizat pentru utilizare ulterioară în procesul încercărilor de calcul şi analiză a parametrilor de regim a acestor reţele

Elaborarea măsurilor de eficientizare a consumului de energie la înlocuirea lămpilor pentru iluminatul stradal de tipul DRL cu lămpi cu consum redus de tipul LED. Audit energetic pentru sistemul de iluminat Basarabeasca. Perioada 15-20 noiembrie 2015. Conducător de Proiect dr., Mihai Tîrşu

Sistemul de iluminat stradal din orăşelul Călăraşi. Auditul energetic pentru orăşelul Călăraşi. Perioada 25-30 noiembrie 2015. Conducător de Proiect dr., Mihai Tîrşu.

Raport de audit energetic pentru sistemul de iluminat public din Ştefan Vodă. Auditul energetic al oraşului Ştefan Vodă. 2015. Conducător de Proiect dr., Mihai Tîrşu.