Media
Prelungirea duratei concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de SECRETAR ȘTIINȚIFIC
14.03.2022

A V I Z

Institutul de Energetică, MEC

anunţă prelungirea duratei concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de

SECRETAR ȘTIINȚIFIC

încă pe 14 zile calendaristice, până la data de 27 martie.

 

Conform:

  • condițiilor Regulamentului intern al Institutului de Energetică pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de angajare pentru ocuparea funcțiilor științifice la Institutul de Energetică, cap.III, p,5 și p.16 (plasat pe pagina dată energetica.md);
  • cerințelor din Cap. XI, art. 61 din Regulamentului intern al Institutului de Energetică;
  • art. 99 p.3  din Codul cu privire la știință și inovare al RM” Nr. 259 din 15-07-2004 (cu modificările ulterioare din 01.12.2018),

 

Candidaţii la concurs depun şi înregistrează la serviciul personal al Institutului de Energetică (adresa str. Academiei 5, et.4, biroul 431) cererea de înscriere, la care se anexează următoarele acte:

  • copia buletinului de identitate;
  • Curriculum vitae
  • copii ale diplomelor de licenţă, de magistru sau echivalentele acestora;
  • copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului;
  • copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
  • lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate (la solicitare se prezintă şi originalul lucrării, precum şi lucrările prezentate la diferite expoziţii republicane şi internaţionale).

Candidaţii care activează în cadrul Institutului de Energetică şi doresc să participe la concurs, vor depune cererea şi copiile actelor actualizate din dosarul personal.

Cerințe conform  Cap. XI, din Regulamentul intern al IE:

Art.61 - Alegerea secretarului ştiinţific

(1) Secretarul ştiinţific este selectat şi numit în funcţie pentru o perioadă de 4 ani în baza rezultatelor votării Consiliului ştiinţific al organizaţiei. Una şi aceeaşi persoană nu poate ocupa funcţia de secretar ştiinţific mai mult de două termene consecutiv. Concursul pentru ocuparea funcţiei de secretar ştiinţific este organizat în mod transparent şi anunţat de către conducerea organizaţiei în unul din canalele mass media cu acoperire naţională, cu o lună înainte de termenul expirării mandatului deţinătorului şi conform prevederilor Codul muncii nr.154 din 28 martie 2003.

(2)  Pentru a participa la concursul anunţat candidatul va întruni următoarele cerinţe:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

- cunoaşte limba română, precum şi o limbă de circulaţie internaţională (nivel B1);

- deţine titlul ştiinţific de doctor/ doctor habilitat în domeniu sau experienţă ştiinţifică de cel puţin 8 ani;

- vechime în muncă în activitatea ştiinţifică sau didactică nu mai puţin de 4 ani în cazul deţinerii titlului de doctor sau doctor habilitat;

- experienţă de activitate managerială;

- la data expirării termenului de depunere a dosarului pentru concurs, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;

- nu are antecedente penale nestinse sau conflicte de interese în activitatea desfăşurată în unitatea de cercetare.

(3) În cazul prezentării dosarului pentru participare la concurs doar de către un singur candidat, concursul se prelungeşte pentru 14 zile, iar dacă nu au fost prezentate dosare nici în acest termen, Consiliul ştiinţific se va întruni pentru votarea candidaturii existente. În perioada de exercitare a funcţiei de director adjunct de către persoana căreia i-a expirat mandatul, funcţia se declară prin ordinul administratorului organizaţiei ca fiind interimară.

(4) Se consideră câştigător al concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar ştiinţific persoana care a acumulat 50% plus unu din voturile celor prezenţi la adunare. Contestaţiile privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar ştiinţific se depun în a doua zi lucrătoare după desfăşurarea alegerilor şi se examinează de către Consiliul ştiinţific al organizaţiei în termen de 10 zile calendaristice.

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: